радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Одељење за правне послове

Огранак   Баново брдо

Телефон:  3538-344
Адреса: ул. Пожешка 82, Чукарица

Радно време 07:00-15:00

Руководилац правних, кадровских и административних послова:
Бојана Симоновић – дипломирани правник

телефон: 3538-344

Одељење за правне послове Дома здравља обједињује одсеке за:

 • правне и опште пословe – 3538-344; 3538-435
 • кадровске послове – 3538-439
 • послове архивe – 3538-471

Одељење за правне послове врши:

 • правно-техничку израду уговора;
 • учествује у изради општих аката Дома здравља и колективних уговора;
 • прати и анализира дејства закона и других мера који су од интереса за функционисање Дома здравља;
 • прати законодавне активности на нивоу Републике;
 • даје писмена мишљења и тумачења прописа и општих аката;
 • пружа правну помоћ запосленима;
 • учествује у регулисању имовинско-правних односа установе са другим правним и физичким лицима;
 • врши све послове око спровођења дисциплинског поступка и
  даје мишљење директору ДЗ о постојању дисциплинске и материјалне одговорности запослених;
 • издаје решења у име ДЗ
 • обавља кадровске послове;
 • врши пријем, отпрему и архивирање поште и послове
 • одржавања телефонских комуникација унутар и ван установе;
 • обавља послове јавних набавки, добара, услуга и радова за ДЗ.


Oдељење за економско-финансијске послове

Огранак Баново брдо

Телефон:  3538-343
Адреса: ул.Пожешка 82 ,Чукарица

Радно време 07:00-15:00

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова:

Катарина Драговић, дипломирани економиста

телефон: 3538-343

Одељење за економско-финансијске послове у својој организацији садржи одсеке за:

 • рачуноводствене послове – 3538-436
 • обрачун зарада – 3538-443
 • фактурисање – 3538-441
 • благајна

Одељење за економско-финансијске послове израђује финансијски план у оквиру општег плана рада Дома здравља:

 • врши набавку средстава потребних за рад ДЗ;
 • обавља магацинске послове;
 • обавља благајничке послове;
 • врши фактурисање услуга;
 • обавља плаћања по рачунима добављача и наплату од купаца;
 • контролише исправност улазно – излазне документације;
 • врши обрачун и исплату зарада и других личних примања;

Организује и води евиденцију која омогућава сагледавање стања средстава Дома здравља и успешности пословања и то:

 • евиденција основних средстава,
 • евиденција материјала и залиха,
 • евиденција обавеза и потраживања,
 • евиденција прихода и расхода,
 • евиденција новчаних средстава и хартија од вредности,
 • евиденција ванбилансних средстава,
 • евиденција зарада,
 • остале евиденције важне за увид у средства Дома здравља;
 • врши обрачун и уплате обавеза;
 • саставља извештаје из области свог делокруга рада за органе
 • управљања  у ДЗ и остале надлежне органе ван њега;
 • сарађује при попису имовине ДЗ;
 • саставља и доставља надлежним периодичне и завршни рачун;
 • прати прописе из области економско-финансијских послова и води рачуна о њиховој примени.

Техничка служба

Огранак   Баново брдо

Телефон:  3538-450
Адреса: ул. Пожешка 82, Чукарица

Радно време 07:00-15:00

Организатор послова инвестиционог и техничког одржавања објеката и одржавање уређаја и опреме – Шеф техничке службе:

Бојан Кочановић, мастер економиста

 

Техничка служба се бави текућим одржавањем свих техничких и других немедицинских послова Дома здравља . Врши анализу и даје предлоге за набавку опреме. Одељење за техничке послове у свом саставу има

 • Одсек за возни парк и
 • Управљање отпадом

Руководилац послова заштите ,безбедности и здравља на раду:
Небојша Поповић, дипломирани инжињер машинства и организационх наука

телефон: 3538-464

Организатор послова инвестиционог и техничког одржавања објеката и одржавање уређаја и опреме:
Бојан Кочановић, мастер економиста

телефон: 3545-450

Техничка служба обавља

 • Обезбеђење и заштиту објеката и имовине Дома здравља
 • Законом прописане послове безбедности и здравља на раду
 • Послове заштите од елементарних непогода
 • Послове противпожарне заштите, као и сличне послове који се ставе у задатак

Редовно се

 • Одржавају сви објекати, инсталацијe и опрема
 • Одржава возни парк Дома здравља
 • Отклањају кварови и врше неопходне поправке у складу са могућностима и расположивим средствима и предметима рада
 • Врши Санитетски превоз болесника Дома здравља на дијализу
 • Одржава хигијена свих просторија
 • У нашем вешерају пере, пегла и врши расподела чистог веша

Шеф возног парка / возач: Данијел Дробац, економиста
телефон: 063/496955

Дом здравља располаже са 26 аутомобила: за потербе кућног лечења, терена , патронаже, за лабораторију, за дијализу , за потребе поште, поделе требовања санитетског материјала, чистог и прљавог веша , као и остале сопствене потребе.