радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавне набавке у 2020. године

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У 7/2020

Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Набавка погонског горива и лож уља „Ел“  за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

Број набавке Д 14/2020

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе лекова за осигурана лица фонда

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Јавнa набавкa мале вредности услуга

Јн бр. У-6/2020

Одржавање и поправка постојећих медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији наручиоца, по партијама

Портал Јавних набавки

Отворени поступак

Набавка  медицинског  потрошног материјала за потребе  дома здравља „др симо милошевић“, по партијама

Редни број јавне набавке  д 8/2020

Портал Јавних набавки

Отворени поступак

Редни број јавне набавке д 7/2020

Набавка  лабораторијског потрошног материјала за једногодишње потребе  дома здравља „др симо милошевић“, по партијама

Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Набавка добара

Реагенси за биохемијски анализатор  au серије 680 произвођача „beckman coulter“

Редни број пп 3/2020

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности

Д 4/2020 Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здрваља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину , по партијама

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности

Д 4/2020 Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здрваља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину , по партијама

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности

Д 5/2020 Набавка сервера за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину, по спецификацији наручиоца

 Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН ПП 2/2020 Одржавање NextBIz интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину

 Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављаивања позива за подношење понуда

Пп 1/2020 тракe за одређивање шећера у крви за  апарате  accu-chek „activa“ и accu-chek „performa“,

За потребе дома здравља „Др Симо Милошевић

Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављаивања позива за подношење понуда

Пп 1/2020 тракe за одређивање шећера у крви за  апарате  accu-chek „activa“ и accu-chek „performa“,

За потребе дома здравља „Др Симо Милошевић

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара

Д 3/2020 набавка штампаног  материјала, за потребе дома здравља „др симо милошевић“, за 2020. Годину, по спецификацији наручиоца

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара

Д 2/ Набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2020. годину, по спецификацији наручиоца, по партијама

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга

У- 5/2020 сервисирање и одржавање службених возила дома здравља „Др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара

Д 1/2020 Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца

Портал Јавних набавки

У-1/2020 Сакупљање, транспорта и третмана отпада са потрошним материјалом

 Портал Јавних набавки

У 4/2020„Одржавање  интегрисаног здравствено – информационог система Heliant Health

Портал Јавних набавки

У2/2020 „Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама

Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Редни број пп 4/202

Набавка реагенсa и потрошнoг материјалa за биохемијски анализатор произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GMBH – Sysmex CA1500 , dimension ЕXL

Портал Јавних набавки

У 3/2020 „Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

У 3/2020 „Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Набавка стоматолошког потрошног материјала за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић“
Јавна набавка мале вредности

Портал Јавних набавки

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

Цитостатици са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

Цитостатици са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ Д-18/2019- Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“- Медицинске рукавице.

Портал Јавних набавки