радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос са пуним радним

1. Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке-виша медицинска сестра -1 извршилац

2. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове –1 извршилац

3. Медицинска сестра-техничар2 извршиоца